Partners

 

image014

 

image012

 

 

 

image005-1

 

 

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. Een Nederland waar natuur en landschap worden gewaardeerd en gekoesterd om hun schoonheid, om de hulpbronnen die ze voortbrengen en om de ecosysteemfuncties die ze vervullen. Daar wil Staatsbosbeheer op een ondernemende en duurzame manier voor zorgdragen.

www.staatsbosbeheer.nl

Peelvenen

De provincie Noord-Brabant stáát voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven om maatschappelijke vragen op te lossen. Die vragen liggen op het terrein van ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur. Brabant opereert vanuit 4 kernwaarden: verbindend, doortastend, vernieuwend en betrouwbaar. De provincie maakt werk van hoogveenherstel in de Peelvenen. Daarbij zijn perspectieven voor ontwikkeling van landbouw, aandacht voor de leefbaarheid van het gebied én behoud van cultuurhistorische waarden belangrijke voorwaarden. Al geruime tijd investeren we in deze doelstellingen en ook de komende jaren werken we verder aan de uitvoering.

website Gebiedsontwikkeling Peelvenen

Het bestuur en de vierhonderd medewerkers van waterschap Aa en Maas zorgen in het oosten van Brabant dagelijks voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. We beheren de dijken, de sloten en andere waterlopen en zorgen met stuwen en gemalen overal voor het juiste waterpeil. Dankzij onze zuiveringsinstallaties wordt al het afvalwater weer schoon.

www.aaenmaas.nl

Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaal-economische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. Daardoor heeft Limburg de nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving. Limburg geldt vandaag als een Europese provincie bij uitstek, het is de hand die Nederland uitstrekt naar Europa.

www.limburg.nl

Life+

LIFE+ is het financieringsprogramma van de Europese Commissie met als doel de ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie van het Europese milieu- en natuurbeleid. LIFE staat voor Financial Instrument for the Environment. De ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Grote projecten die resulteren in uitbreiding en instandhouding van leefgebieden in een Natura 2000 gebied kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit dit fonds.

website LIFE+

Natura 2000

Om de achteruitgang van de natuur in Europa te stoppen heeft de Europese Unie ‘Natura 2000’ intgesteld, een netwerk van beschermde natuurgebieden. Met Natura 2000 wil de Europese Commissie de biodiversiteit in haar lidstaten behouden en beschermen. Hiermee wordt het geheel aan plant- en diersoorten en hun leefgebieden (habitats) voor de toekomst veilig gesteld. Nederland telt ruim 160 Natura 2000 gebieden. De drie peelgebieden op de grens van Brabant en Limburg, Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, hebben deze status.

www.natura2000.nl