Nieuws

Tijdelijke afsluiting pad langs hoofdwijk

28 november 2017


Het pad langs de zogenaamde Hoofdwijk tussen Griendtsveen en Zwarte Plakweg / Mariaveen is momenteel volledig afgesloten. Er vindt hier namelijk intensief zandtransport plaats voor de aanleg van een nieuwe kade in de Horster Driehoek. Voor de veiligheid heeft de aannemer het pad voor alle recreanten afgesloten. Naar verwachting gaat het pad voor de kerst weer open.

Onderzoek duurzaam herstel hoogveenlandschappen verschenen

16 oktober 2017

Afgelopen jaar is een erg interessant rapport uitgekomen van O+BN over het duurzaam herstel van hoogveenlandschappen. Vanaf pagina 241 staat interessante informatie vermeld over ecosysteemdiensten, waarbij het onderzoek door Stichting Bargerveen in de Deurnsche Peel-Mariapeel (pag. 247 e.v.) als voorbeeld is genoemd. Klik hier voor een samenvatting van dit onderzoek.

Gladde slangen experts aan het werk in de Mariapeel

30 september 2017


Foto: Domin Dalessi

Lees hier het interview met Domin Dalessi

Lees hier het interview met Peter Keijsers

Via de knop ‘nieuwsbrief september 2017’ hiernaast kunt u de laatste nieuwsbrief openen.

Natuuromvorming in het Grauwveen en de Horster Driehoek

26 september 2017

Natuuromvorming houdt in dat de natuurwaarden door menselijk ingrijpen toenemen. Doel van de omvorming is om een gunstiger leefgebied te maken voor de soorten die in het gebied leven.

Na afronding van de hoogveenherstel-werkzaamheden is het streven een jaarrond stabiel waterpeil te krijgen in de hoogveengebieden. De te droge situatie in de zomerperiode is daarmee opgeheven, hoogveensoorten als zonnedauw, lavendelheide en veenpluis krijgen in de vochtige omstandigheden weer de kans tot groei te komen. In het gebied leven echter ook soorten die juist droge, open en zonnige plekken nodig hebben. Denk hierbij aan de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang.

Horster Driehoek

De hoger gelegen zandkoppen in de Horster Driehoek zijn zeer geschikt als leefgebied voor bovengenoemde soorten. Hier wordt  4 hectare eiken-berkenbos omgevormd naar een gebied met open plekken. Zo ontstaan nieuwe leefgebieden voor deze bijzondere dieren wanneer hun huidige leefgebied in de toekomst te nat wordt. De omvorming vindt plaats van half oktober tot begin december 2017. Het hout dat vrij komt bij de werkzaamheden, wordt afgevoerd en vervolgens gebruikt als biobrandstof.

Bij het bepalen van de juiste locaties voor de open plekken wordt rekening gehouden met de aanwezige dassenburchten en mierenhopen. Evenals met de  cultuurhistorische elementen (bebouwingsrestanten) in het gebied.

De komende jaren zal de diversiteit van het landschap steeds meer zichtbaar worden. Hoger gelegen, droge zandkoppen met open plekken en struweel. Daarnaast lage vochtige zones waar een schakering van hoogveen, veenpluis, zonnedauw en verschillende heidesoorten te zien is.

Grauwveen

Drie jaar geleden was een groot deel van het Grauwveen nog maïsakker. Vanaf 2015 is dit gebied door Staatsbosbeheer ontwikkeld tot natuurgebied met natte natuur. Watervogels, vele insecten en bijzondere planten profiteren hiervan.

1,5 ha fijnspar (productiebos) wordt omgevormd naar een opener gebied. De naaldbomen verdampen veel water en nemen veel licht weg, wat de natte natuur niet ten goede komt. Ook worden er 2 randen met berk verwijderd (0,5ha). Hierdoor worden 2 drogere open plekken, verbonden met daarnaast gelegen vochtige natuur. Zo ontstaat een interessant leefgebied voor insecten, vogels en amfibieen. Karakterisieke diersoorten als de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang profiteren hiervan. De omvorming vindt plaats van half september tot begin november 2017.

Werkterrein Mariaveen niet toegankelijk

Augustus 2017

Staatsbosbeheer heeft bezoekers jarenlang toegestaan om trosbosbessen te plukken in het Mariaveen. Helaas is dit vanaf augustus 2017 niet meer mogelijk. Om het hoogveen in het gebied te herstellen worden de trosbosbesstruiken verwijderd. Dit gebeurt met grote machines en zal duren tot het voorjaar van 2018. Voor uw eigen veiligheid is het daarom niet toegestaan het werkterrein te betreden. Het werkterrein is door de aannemer afgezet met bouwhekken. De wandelpaden (o.a. rode en groene wandelroute, zie kaartje) zijn vrij toegankelijk.

Het verwijderen van de trosbosbessen is een ingrijpende maatregel die onderdeel is van het hoogveenherstelproject LIFE+. De bessenstruiken overwoekeren het natuurgebied waardoor de planten en dieren die hier van nature thuis horen, weinig overlevingskans hebben. Daarnaast verdampen de struiken veel water, wat het vochtige hoogveen niet ten goede komt.

Het terrein biedt flinke uitdagingen aan de aannemers en Staatsbosbeheer. Het is een dagelijks balans zoeken tussen weersomstandigheden, de cultuurhistorische waarden (puttencomplex) en ecologische waarden (veenmossen met bijbehorende fauna) van het gebied.

In dit van oorsprong natte gebied wordt toegewerkt naar een stabiele waterhuishouding wat de groei van het hoogveen ten goede komt. Hoogveensoorten als lavendelheide, veenbes, veenpluis,

heikikker, venwitsnuitlibel en diverse vogelsoorten profiteren hiervan.

In de komende jaren zal de nazorg op de nieuw opkomende bessenstruiken van groot belang zijn. Staatsbosbeheer zet zich hiervoor in.

Nieuw werkseizoen Mariapeel

22 juni 2017

Vanaf 17 juli start het laatste werkseizoen van het Life+ Hoogveenherstelproject in de Mariapeel. De aannemers gaan dan weer aan de slag met hydrologische maatregelen, zoals aanleggen van dammen in watergangen en aanleggen van kades, en met het verwijderen van de uitheemse Trosbosbesstruiken. Er gaat gewerkt worden aan de hydrologische maatregelen in de Horster Driehoek en (beperkt) in Grauwveen. Dit zal gebeuren vanuit drie tijdelijke depots: aan de Zwarte Plakweg, Vossenheuvel en Griendtsveen / Kanaalweg-zuid. Het pad langs de Hoofdwijk, globaal tussen de Zwarte Plakweg en Griendtsveen, blijft dit werkseizoen nog ontoegankelijk in verband met werkverkeer. De Horster Driehoek is niet toegankelijk vanwege de werkzaamheden.

Voor het verwijderen van de Trosbosbesstruiken blijft het depot aan de Kerkkuilenweg in gebruik.

Granaten uit Tweede Wereldoorlog in Mariapeel tot ontploffing gebracht

10 november 2016

20161011-foto gevonden bom WA0003

In de Mariapeel zijn afgelopen donderdag twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht op een veilige locatie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft met behulp van eigen springstof de granaten gecontroleerd laten ontploffen. Om de schokgolf door de ontploffing te dempen is een gat gegraven en na het aanbrengen van de ladingen is deze afgedekt.

Door het hoge grondwater is de klap hoorbaar en voelbaar geweest in de omgeving. De bewoners aan de zijde van het natuurgebied zijn van tevoren ingelicht over de op handen zijnde ontploffing.

De granaten zijn gevonden bij graafwerkzaamheden bij het aanleggen van de kade bij Driehonderd Bunders bij Griendtsveen. Naast deze twee granaten zijn nog twee granaten gevonden die vellig afgevoerd zijn door de Explosieven Opruimingsdienst.