Nieuws

Uitgeplukt

16 februari 2018

  

Woensdag 14 februari is de laatste Trosbosbesstruik in de Mariapeel in kader van het Life+ hoogveenherstelproject verwijderd. De eer was aan de SBB-toezichthouder Juul Mol om samen met de kraanmachinist van aannemer Van Stipdonk de struik eruit te halen. Handmatig was ook bij deze struik niet te doen, dus net als de andere, ontelbare hoeveelheid trosbosbesstruiken is dit met de kraan gedaan.
Tot 15 maart zal er nog nazorg plaatsvinden in het gebied en worden depots in het natuurgebied afgevoerd naar het depot aan de Kerkkuilenweg. De rijplatenbanen worden in die tijd ook opgeruimd en het zandpad opgeknapt.

Rode wandelroute en transportroute hele maand februari afgesloten

5 februari 2018

   

Afronding LIFE+ werkzaamheden in de Mariapeel
Half maart 2018 loopt het hoogveenherstel project in de Mariapeel ten einde. In het Mariaveen (onderdeel van de Mariapeel) zijn de afgelopen 2 jaar grote hoeveelheden trosbosbesstruiken machinaal verwijderd. De trosbosbesstruiken horen van nature niet thuis in dit hoogveengebied en overwoekerden de planten die hier van nature voor komen.

In het werkterrein zijn de struiken op zogenaamde ‘veld-depots’ verzameld. U kunt deze depots als grote hopen, verspreid in het veld, zien liggen.
In de maand februari worden de depots in het terrein opgeruimd. Dit gebeurt met grote machines en vrachtwagens.
Voor uw eigen veiligheid is de rode wandelroute en de transportroute de gehele maand februari (2018) afgesloten voor publiek.
De groene route blijft in z’n geheel wel toegankelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Excursie ‘Land van van Bommel’: van landbouw naar hoogveenontwikkeling

17 januari 2018

Midden in de Peel ligt een voormalig landbouwperceel. In de volksmond ook wel ‘Het Land van Van Bommel’ genoemd. Op dit perceel krijgt de natuur weer een kans om tot ontwikkeling te komen. Wilt u weten wat er de afgelopen jaren bereikt is? Ga mee op excursie met de boswachter op zondag 25 februari!

Verzamelpunt is het depot aan de Kanaalweg in Griendtsveen. Start om 10.00u; duur tot 11.30u.  Trek stevig schoeisel aan, het is ruig en mogelijk nat terrein. Wilt u zich aanmelden? Dit kan via email: mariapeel@staatsbosbeheer.nl

Achtste Nieuwsbrief verschenen

21 december 2017

Via de knop ‘nieuwsbrief december 2017’ hiernaast kunt u de laatste nieuwsbrief openen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de laatste stand van zaken rondom de uitvoering van de werkzaamheden, een interview met blauwe bessenkweker Peter van Dijk en de excursie ‘Land van van Bommel: van landbouw naar hoogveenontwikkeling’ in februari 2018.

Onderzoek duurzaam herstel hoogveenlandschappen verschenen

16 oktober 2017

Afgelopen jaar is een erg interessant rapport uitgekomen van O+BN over het duurzaam herstel van hoogveenlandschappen. Vanaf pagina 241 staat interessante informatie vermeld over ecosysteemdiensten, waarbij het onderzoek door Stichting Bargerveen in de Deurnsche Peel-Mariapeel (pag. 247 e.v.) als voorbeeld is genoemd. Klik hier voor een samenvatting van dit onderzoek.

Natuuromvorming in het Grauwveen en de Horster Driehoek

26 september 2017

Natuuromvorming houdt in dat de natuurwaarden door menselijk ingrijpen toenemen. Doel van de omvorming is om een gunstiger leefgebied te maken voor de soorten die in het gebied leven.

Na afronding van de hoogveenherstel-werkzaamheden is het streven een jaarrond stabiel waterpeil te krijgen in de hoogveengebieden. De te droge situatie in de zomerperiode is daarmee opgeheven, hoogveensoorten als zonnedauw, lavendelheide en veenpluis krijgen in de vochtige omstandigheden weer de kans tot groei te komen. In het gebied leven echter ook soorten die juist droge, open en zonnige plekken nodig hebben. Denk hierbij aan de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang.

Horster Driehoek

De hoger gelegen zandkoppen in de Horster Driehoek zijn zeer geschikt als leefgebied voor bovengenoemde soorten. Hier wordt  4 hectare eiken-berkenbos omgevormd naar een gebied met open plekken. Zo ontstaan nieuwe leefgebieden voor deze bijzondere dieren wanneer hun huidige leefgebied in de toekomst te nat wordt. De omvorming vindt plaats van half oktober tot begin december 2017. Het hout dat vrij komt bij de werkzaamheden, wordt afgevoerd en vervolgens gebruikt als biobrandstof.

Bij het bepalen van de juiste locaties voor de open plekken wordt rekening gehouden met de aanwezige dassenburchten en mierenhopen. Evenals met de  cultuurhistorische elementen (bebouwingsrestanten) in het gebied.

De komende jaren zal de diversiteit van het landschap steeds meer zichtbaar worden. Hoger gelegen, droge zandkoppen met open plekken en struweel. Daarnaast lage vochtige zones waar een schakering van hoogveen, veenpluis, zonnedauw en verschillende heidesoorten te zien is.

Grauwveen

Drie jaar geleden was een groot deel van het Grauwveen nog maïsakker. Vanaf 2015 is dit gebied door Staatsbosbeheer ontwikkeld tot natuurgebied met natte natuur. Watervogels, vele insecten en bijzondere planten profiteren hiervan.

1,5 ha fijnspar (productiebos) wordt omgevormd naar een opener gebied. De naaldbomen verdampen veel water en nemen veel licht weg, wat de natte natuur niet ten goede komt. Ook worden er 2 randen met berk verwijderd (0,5ha). Hierdoor worden 2 drogere open plekken, verbonden met daarnaast gelegen vochtige natuur. Zo ontstaat een interessant leefgebied voor insecten, vogels en amfibieen. Karakterisieke diersoorten als de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang profiteren hiervan. De omvorming vindt plaats van half september tot begin november 2017.