Nieuws

Publieksdag in de Peelvenen 15 september

26 juni 2018

Binnenkort meer informatie hierover op www.peelvenen.nl

Hoogveensymposium 6 en 7 september

26 juni 2018

Deskundigen uit hoogveengebieden in Nederland en aangrenzende EU-landen komen hier bijeen om kennis uit te wisselen. Voor meer informatie: www.brabant.nl/hoogveensymposium

Hoogveenherstel afgerond in de Pelen

4 april 2018

Met een kleine honderd aanwezigen, gevarieerde vraaggesprekken en een unieke wandeling door het gebied, werd woensdag 4 april het LIFE+ hoogveenherstelproject in de Deurnsche Peel en Mariapeel opgeleverd. Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en andere betrokken partijen stonden stil bij de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Veengroei

Marcel Vermeulen, projectleider Staatsbosbeheer, trapte de bijeenkomst af en zoomde in op de werkzaamheden die de afgelopen jaren in de natuur van Deurnsche Peel en Mariapeel zijn uitgevoerd. Het watersysteem is aangepast, zodat water langer in het gebied blijft en het waterpeil kan stabiliseren voor de veengroei. Hiervoor zijn bijvoorbeeld 8 kilometer kades en 70 dammen aangelegd, 25 stuwen en duikers geplaatst en 40 kilometer sloten verondiept. Tevens zijn in de Mariapeel over een gebied van 300 hectare de trosbosbesstruiken verwijderd, die het gebied overwoekerden. Zodra het terrein wat droger is, zal de laatste kade buiten het natuurgebied bij de Zwarte Plakweg worden afgewerkt. Tot half september kunnen nog kleine herstelwerkzaamheden plaatsvinden door de aannemer.

Resultaten voor mens en natuur

Gedeputeerde Johan van den Hout van provincie Noord-Brabant benadrukte in zijn verhaal vooral de resultaten voor mens en natuur. ‘’Door deze herstelwerkzaamheden blijft de bijzondere natuur in de Peel in stand. Het landschap blijft open en daarnaast recreatief aantrekkelijk. In de Peel werken we daarnaast met diverse partijen samen aan het instandhouden van cultuurhistorische elementen en zonering van de recreatiestromen. Zodat het beleven én het ontwikkelen van kwetsbare natuur samen kan gaan.’’
Gedeputeerde Hubert Mackus stipte vooral de grensoverschrijdende samenwerking aan. ‘’ LIFE+ is de start geweest voor een krachtige natuurimpuls én voor de verdere ontwikkeling van de Peelvenen! Een grensoverschrijdende samenwerking die nu al heeft geleid tot mooie resultaten. Dit is een van de grootste natuurherstelprojecten dat we in het kader van de PAS financieren.’’

Nazorg

Staatsbosbeheer gaat de ontwikkelingen de komende jaren volgen en langzaam het waterpeil in de Mariapeel opzetten. Ook de nazorg van de trosbosbesstruiken ligt bij Staatsbosbeheer. Marc de Wit, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant: ‘’ Staatsbosbeheer is erg trots om zo’n prachtig gebied als de Pelen te mogen beheren. Het is nu de taak om de nazorg goed op te pakken. De beheerseenheid is hiermee al gestart en gaat hier komende jaren mee verder om te voorkomen dat het gebied opnieuw dichtgroeit’’. Tevens bedankte Marc de Wit namens alle partners de Begeleidingsgroep Uitvoering LIFE+ Mariapeel, waar afscheid van werd genomen. De begeleidingsgroep is in 2015 in het leven geroepen en heeft de uitvoering van het hoogveenherstelproject met diverse adviezen ondersteunt.

Betrokken partners

Gezien het internationale belang van dit Natura 2000 gebied is het project ondersteund door het LIFE-programma van de EU. Staatsbosbeheer werkte in dit project samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg. Beide provincie zijn ook belangrijke financiers van dit hoogveenherstelproject.
Daarnaast hebben ze een belangrijke rol gehad in het verkrijgen van de EU-subsidie voor de beide LIFE+ projecten. Voor het herstel van het Jaagpad is Waterschap Aa en Maas financier geweest. Waterschap Limburg is partner geweest voor regulering van het watersysteem. Lees meer over de LIFE Nature projecten

Publieksdag

Ook in het nabijgelegen natuurgebied van de Groote Peel zijn de hoogveenherstelwerkzaamheden zo goed als afgerond. Beide LIFE+ projecten vieren dit op 15 september 2018 met een publieksdag in en om buitencentrum de Pelen. Vanuit de thema’s natuur, recreatie én cultuurhistorie worden de Pelen belicht als één geweldig natuurgebied waar van alles te beleven valt. Meer informatie wordt de komende maanden via lokale- en regionale media gecommuniceerd en ook via de website www.peelvenen.nl

Werkzaamheden LIFE+ ten einde

22 maart 2018

 

De werkzaamheden in kader van het Life+ hoogveenherstelproject in de Deurnsche Peel en Mariapeel zijn ten einde. Afgelopen jaren is, met uitzondering van de broedseizoenen, hard gewerkt. Er zijn kades aangelegd, sloten verondiept en afgedamd, stuwen geplaatst en de uitheemse trosbosbesstruiken zijn verwijderd. Het gebied is zo ingericht dat het hoogveen de ruimte krijgt om verder te groeien. Staatbosbeheer gaat de ontwikkelingen de komende jaren volgen en langzaam het waterpeil in de Mariapeel aanpassen zodat het veenmos zich kan ontwikkelen.

Uitgeplukt

16 februari 2018

  

Woensdag 14 februari is de laatste Trosbosbesstruik in de Mariapeel in kader van het Life+ hoogveenherstelproject verwijderd. De eer was aan de SBB-toezichthouder Juul Mol om samen met de kraanmachinist van aannemer Van Stipdonk de struik eruit te halen. Handmatig was ook bij deze struik niet te doen, dus net als de andere, ontelbare hoeveelheid trosbosbesstruiken is dit met de kraan gedaan.
Tot 15 maart zal er nog nazorg plaatsvinden in het gebied en worden depots in het natuurgebied afgevoerd naar het depot aan de Kerkkuilenweg. De rijplatenbanen worden in die tijd ook opgeruimd en het zandpad opgeknapt.

Achtste Nieuwsbrief verschenen

21 december 2017

Via de knop ‘nieuwsbrief december 2017’ hiernaast kunt u de laatste nieuwsbrief openen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de laatste stand van zaken rondom de uitvoering van de werkzaamheden, een interview met blauwe bessenkweker Peter van Dijk en de excursie ‘Land van van Bommel: van landbouw naar hoogveenontwikkeling’ in februari 2018.

Onderzoek duurzaam herstel hoogveenlandschappen verschenen

16 oktober 2017

Afgelopen jaar is een erg interessant rapport uitgekomen van O+BN over het duurzaam herstel van hoogveenlandschappen. Vanaf pagina 241 staat interessante informatie vermeld over ecosysteemdiensten, waarbij het onderzoek door Stichting Bargerveen in de Deurnsche Peel-Mariapeel (pag. 247 e.v.) als voorbeeld is genoemd. Klik hier voor een samenvatting van dit onderzoek.

Natuuromvorming in het Grauwveen en de Horster Driehoek

26 september 2017

Natuuromvorming houdt in dat de natuurwaarden door menselijk ingrijpen toenemen. Doel van de omvorming is om een gunstiger leefgebied te maken voor de soorten die in het gebied leven.

Na afronding van de hoogveenherstel-werkzaamheden is het streven een jaarrond stabiel waterpeil te krijgen in de hoogveengebieden. De te droge situatie in de zomerperiode is daarmee opgeheven, hoogveensoorten als zonnedauw, lavendelheide en veenpluis krijgen in de vochtige omstandigheden weer de kans tot groei te komen. In het gebied leven echter ook soorten die juist droge, open en zonnige plekken nodig hebben. Denk hierbij aan de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang.

Horster Driehoek

De hoger gelegen zandkoppen in de Horster Driehoek zijn zeer geschikt als leefgebied voor bovengenoemde soorten. Hier wordt  4 hectare eiken-berkenbos omgevormd naar een gebied met open plekken. Zo ontstaan nieuwe leefgebieden voor deze bijzondere dieren wanneer hun huidige leefgebied in de toekomst te nat wordt. De omvorming vindt plaats van half oktober tot begin december 2017. Het hout dat vrij komt bij de werkzaamheden, wordt afgevoerd en vervolgens gebruikt als biobrandstof.

Bij het bepalen van de juiste locaties voor de open plekken wordt rekening gehouden met de aanwezige dassenburchten en mierenhopen. Evenals met de  cultuurhistorische elementen (bebouwingsrestanten) in het gebied.

De komende jaren zal de diversiteit van het landschap steeds meer zichtbaar worden. Hoger gelegen, droge zandkoppen met open plekken en struweel. Daarnaast lage vochtige zones waar een schakering van hoogveen, veenpluis, zonnedauw en verschillende heidesoorten te zien is.

Grauwveen

Drie jaar geleden was een groot deel van het Grauwveen nog maïsakker. Vanaf 2015 is dit gebied door Staatsbosbeheer ontwikkeld tot natuurgebied met natte natuur. Watervogels, vele insecten en bijzondere planten profiteren hiervan.

1,5 ha fijnspar (productiebos) wordt omgevormd naar een opener gebied. De naaldbomen verdampen veel water en nemen veel licht weg, wat de natte natuur niet ten goede komt. Ook worden er 2 randen met berk verwijderd (0,5ha). Hierdoor worden 2 drogere open plekken, verbonden met daarnaast gelegen vochtige natuur. Zo ontstaat een interessant leefgebied voor insecten, vogels en amfibieen. Karakterisieke diersoorten als de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang profiteren hiervan. De omvorming vindt plaats van half september tot begin november 2017.