Het LIFE+ Project Peelvenen Mariapeel is afgerond. Deze website wordt niet meer actief onderhouden.

Voor vragen over het natuurgebied kunt u terecht bij Staatsbosbeheer De Pelen, tel. 0495-641695 of M.Wouters@staatsbosbeheer.nl.

Meer informatie vindt u op:

www.peelvenen.nl

www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Hoogveenherstel in de Peelvenen

De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche Peel en Groote Peel de Peelvenen; een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het hele jaar genieten hier bewoners en bezoekers van de prachtige natuur en het bijzondere hoogveenlandschap. Het gebied is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met de noodzaak om het te behouden en te beschermen (Natura 2000). Na turfafgraving in de vorige eeuwen gaan we het hoogveen nu herstellen. Veenmos, de belangrijkste plant voor hoogveen, krijgt de ruimte om zich ontwikkelen. Het watersysteem moet daarvoor worden aangepast zodat het waterpeil in het gebied stabiel blijft. En wel zodanig dat cultuurhistorische waarden zo min mogelijk worden aangetast en wateroverlast in de omgeving wordt voorkomen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES   Maglanicum   IMAG2651

verschillende soorten veenmos

Klik hiernaast voor de film over hoogveenherstel in Mariapeel.

 

image005-1  image006 image004

 

 

Hoogveenherstel Mariapeel; geen halve maatregelen
De opgave in de Mariapeel is groot. Daarom worden er geen halve maatregelen genomen. In het Defensiekanaal en plaatselijk delen van de wijken (oude turfkanalen) wordt de bodem afgedicht om weglekken van water naar de ondergrond te voorkomen. Ook worden kades aangelegd, dammen en stuwen geplaatst en sloten ondieper gemaakt. Om dit werk te kunnen uitvoeren worden er bomen verwijderd voor het vrijmaken van de werkgang. In het zuidelijk deel van de Mariapeel groeit de trosbosbes. Deze uitheemse plant heeft zich tientallen jaren geleden weten te vestigen en komt nu in grote dichtheden voor in het natuurgebied. De trosbosbes overwoekert de bijzondere natuur en moet daarom worden verwijderd.

Brede samenwerking Peelvenen
In de Peelvenen werkt Staatsbosbeheer onder andere samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en de waterschappen aan herstel van het hoogveen. Voor meer informatie over het hoogveenherstel in de Peelvenen kijk op Peelvenen.nl.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Het hoogveenherstel in de Mariapeel wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg die daar via een GS-besluit toe besloten heeft. De basis voor dit besluit is het rapport ‘Advies Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel’ uit december 2014.